Algemene voorwaarden

Inleiding
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het GUPPIES-spaarprogramma van de Ondernemers Vereniging Udenhout (OVU), gevestigd te (5071 BA) Udenhout aan de Kreitenmolenstraat 15, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40259194 (hierna: GUPPIES).
Met het GUPPIES-spaarprogramma kun je GUPPIES (Gratis Udenhoutse Punten) sparen voor het verkrijgen van een GUPPIE-lot. Dit doe je door middel van een digitale QR-code. Het GUPPIE-lot krijg je bij inwisseling van 50 GUPPIES. Het lot geeft kans op prijzen die door de OVU worden verloot onder alle GUPPIE-lot houders.
Door het gebruik van deze QR-code verklaar je kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ga je akkoord met de toepassing ervan op de overeenkomst inzake het GUPPIES-spaarprogramma tussen jou en de OVU. De OVU raadt jou aan om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voor je begint met sparen.
Lees deze voorwaarden geregeld na op www.welkominudenhout.nl/guppies in verband met eventuele wijzigingen. Substantiële wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen op www.welkominudenhout.nl worden gepubliceerd. Ook via andere kanalen zal men zich ervoor inspannen om jou van wijzigingen op de hoogte te stellen.


Algemeen - GUPPIES-spaarprogramma
Als deelnemer aan het GUPPIES-spaarprogramma kun je o.a. op vertoon van jouw digitale GUPPIE QR-code, sparen bij de aan het spaarprogramma deelnemende partners. Voor elke bestede €10,- krijg je 1 GUPPIE. Deze GUPPIES worden in ieder geval niet verstrekt bij aankoop van cadeau-/waardebonnen of koop-/spaarzegels, artikelen waar wettelijk geen korting op gegeven mag worden en bij producten die (volledig) met GUPPIES verkregen zijn.
De door jouw gespaarde 50 GUPPIES kun je inwisselen bij de deelnemende ondernemer voor een GUPPIE-lot.


Inschrijving
Iedere particulier met een e-mailadres in Udenhout en omstreken kan zich gratis inschrijven op www.guppiessparen.nl of www.guppies-sparen.nl. Na aanmelding krijgt men op het opgegeven e-mailadres de persoonlijke GUPPIES QR-code, waarop gespaarde en ingewisselde GUPPIES worden bij- en afgeschreven.


GUPPIES QR-code
De GUPPIES QR-code is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het GUPPIES-spaarprogramma is een persoonlijk spaarprogramma. Het is mogelijk om met meerdere personen samen te sparen voor een gezamenlijk saldo. Dit is uitsluitend toegestaan door je GUPPIES QR-code met elkaar te delen. Alle rechten met betrekking tot de GUPPIES QR-code zijn eigendom van GUPPIES.


Sparen en inwisselen
Naast het sparen van GUPPIES kun je met jouw GUPPIES QR-code de door jou gespaarde GUPPIES inwisselen voor een GUPPIE-lot bij de deelnemende ondernemers.Dit betekent dat je met jouw GUPPIES QR-code direct over de door jou gespaarde GUPPIES beschikt. De GUPPIES QR-code heeft dus een waarde. Ook kan de digitale GUPPIES QR-code worden geblokkeerd bij vermoeden van misbruik.
Daarnaast behouden de partners en aanbieders zich het recht voor om naar een identificatiebewijs te vragen of een telefonische autorisatie bij Ondernemers Vereniging Udenhout bij het beheer van GUPPIES aan te vragen. GUPPIES en de ondernemers behouden zich het recht voor om een transactie te weigeren. Aan het hierboven gestelde kunnen geen rechten worden ontleend.


Verlies en misbruik
Bij vermoeden van misbruik van jouw digitale GUPPIES QR-code, kun je deze laten blokkeren door met je ingeschreven e-mailadres een mail te sturen naar info@guppies-sparen.nl Bij misbruik ben je als spaarder tot het moment van blokkering verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van jouw GUPPIES QR-code. Na blokkering is GUPPIES hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk.  Je dient dus een nieuwe GUPPIES QR-code aan te vragen.


GUPPIES-saldo
Voor jouw actuele spaar- en inwisseloverzicht krijg je op de dag van de wijziging om 22:00 uur een mail op jouw opgegeven e-mailadres een overzicht van jouw huidige saldo. Indien je van mening bent dat het GUPPIES-overzicht onjuistheden bevat, kun je via mail binnen een kalendermaand contact opnemen met info@guppies-sparen.nl.


GUPPIES sparen en afronding
De door jou gespaarde GUPPIES worden vastgesteld op basis van de door jou volledig bestede bedragen/hoeveelheden per periode. Het aantal toe te kennen GUPPIES wordt naar beneden afgerond naar hele eenheden. Deze bedragen/hoeveelheden en de periode zijn afzonderlijk vastgesteld door de deelnemende ondernemers.


GUPPIES en goede doelen sparen of doneren
GUPPIES stelt jou in de gelegenheid om GUPPIES te doneren aan goede doelen, sportverenigingen of andere instellingen. Indien je wilt doneren dien je de QR code te gebruiken van de betreffende instantie. Deze instantie dient zichzelf te registreren en een QR-code aan te maken. Je bewaart dan de code en laat deze scannen indien je voor deze instantie wilt sparen.


Het inwisselen van GUPPIES
Je hebt recht de bij 50 GUPPIES op een GUPPIE-lot. Jouw GUPPIES-saldo kan alleen op jouw GUPPIES QR-code worden ingewisseld. Hiervoor dien je jouw GUPPIES QR-code te tonen en te laten.
Het is niet toegestaan GUPPIES te verkopen of te ruilen. De GUPPIES kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld.
Door middel van diverse communicatiekanalen houdt de OVU je op de hoogte van de te winnen prijzen op je GUPPIE-lot (loten). Je kunt zoveel loten sparen als je wilt.
Bij bepaalde door GUPPIES aangewezen  ondernemers kunnen GUPPIES ter plaatse worden ingewisseld voor een GUPPIE-lot. Daarbij zijn ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieder van toepassing.


Aansprakelijkheid
OVU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik van jouw GUPPIES QR-code, frauduleus inwisselen van GUPPIES of voor de gevolgen van een vertraging bij het bestellen van GUPPIES QR-codes, anders dan bepaald onder het hoofdstuk 'GUPPIES QR-code'. Indien je spaart voor een goed doel kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
Indien je vermoedt, dan wel redelijkerwijs hebt kunnen vermoeden, dat er een foutieve bij- of afschrijving van GUPPIES heeft plaatsgevonden, dan ben je verplicht dit te melden aan de desbetreffende deelnemende ondernemer. Wanneer je de onterecht verkregen GUPPIES inwisselt, ben je verplicht om aan de OVU een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de aangeschafte producten, diensten, reizen, uitstapjes of geschenken.


Wijzigingen
OVU behoudt zich het recht voor om, in voorkomende gevallen, een GUPPIE-lot als inwisselaanbod in te trekken, te wijzigen of daaraan nieuwe toe te voegen. Wij zullen je hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte houden.


Beëindiging deelname
Je bent te allen tijde gerechtigd om jouw deelname aan het GUPPIES-spaarprogramma te beëindigen. Dit kun je doen door een mail te sturen naar info@guppies-sparen.nl vanuit het bij ons bekend geregistreerde e-mailadres. Na beëindiging van je deelname is het niet meer mogelijk om GUPPIES op jouw saldo c.q. op het saldo van het eventueel door jou gekozen goede doel bij- en/of af te schrijven en vervallen alle GUPPIES van jouw GUPPIES QR-code.
OVU is gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, jouw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of jouw GUPPIES saldo en de daarop bijgeschreven GUPPIES te annuleren in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, op het moment dat je in strijd handelt met deze voorwaarden, misbruik maakt van de rechten die je hebt als deelnemer aan het GUPPIES-spaarprogramma, of als je op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan GUPPIES-spaarprogramma.


Geldigheidsduur GUPPIES
Gespaarde GUPPIES hebben een geldigheidsduur van één jaar. In het voorjaar wordt een dorpsfeest georganiseerd waarbij de gespaarde loten in de prijzen kunnen vallen. Na het dorpsfeest vervallen alle loten en begint de spaaractie opnieuw. Het hele jaar door worden diverse prijstrekkingen georganiseerd met als hoogtepunt de decembertrekking. Loten blijven geldig tot en met het dorpsfeest, ook als er al eerder een prijs op gevallen is.


Correspondentie/adreswijziging
Correspondentie met betrekking tot het GUPPIES-spaarprogramma zal worden toegezonden naar het bij ons e-mailadres. In geval van een e-mailadreswijziging kun je dit door per mail aan info@guppies-sparen.nl onder vermelding van jouw oude- en nieuwe e-mailadresgegevens en jouw GUPPIES QR-code nummer.


Persoonlijke gegevens
Jouw e-mailadres is opgenomen in ons bestand. Gegevens van jouw aankopen bij bepaalde aangesloten ondernemers zijn opgenomen in het deelnemersbestand van OVU, betreffende het Guppies spaarprogramma. Jouw gegevens zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden.
Voor het uitgebreide privacy statement verwijzen wij je naar ons Privacy- en cookiebeleid. Daarin staat omschreven welke persoonsgegevens in het kader van het GUPPIES-spaarprogramma worden verwerkt, voor welke doeleinden GUPPIES en deelnemende ondernemers jouw persoonsgegevens verwerken en hoe je je tegen bepaalde verwerkingen kunt verzetten.


Klachten
Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze service en het GUPPIES-spaarprogramma kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je kunt jouw klacht via mail indienen bij info@guppies-sparen.nl. Dan doen wij onze uiterste best om binnen vijf werkdagen te reageren op je klacht.
Als je het niet eens bent met onze oplossing of als wij er samen niet uit komen, kun je jouw klacht voorleggen via het Europese ODR Platform.


Slotbepalingen
OVU is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal zich inspannen om je van de wijzigingen op de hoogte te brengen. De nieuwe voorwaarden worden in ieder geval op www.welkominudenhout.nl gepubliceerd. Na wijziging van de algemene voorwaarden gelden alleen de gewijzigde voorwaarden en komen de oude voorwaarden te vervallen.
Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kun je jouw deelname aan het GUPPIES-spaarprogramma beëindigen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Op algemene voorwaarden en het GUPPIES-spaarprogramma is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

www.welkominudenhout.nl
info@welkominudenhout.nl